Регламент роботи Громадської ради при Міністерстві фінансів

3/22/13

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Громадської ради

Протокол № 3 від 22.03.2013

Голова Громадської ради____________І. О. Мітюков

РЕГЛАМЕНТ

роботи Громадської ради при Міністерстві фінансів1. Регламент Громадської ради при Міністерстві фінансів (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Міністерстві фінансів (далі – Громадська рада).Планування роботи2. Робота Громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються Громадською радою.

3. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється Головою Громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем Громадської ради за пропозиціями постійних комісій Громадської ради (у разі їх створення).

4. План роботи Громадської ради на рік затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

План роботи Громадської ради на квартал затверджується Головою Громадської ради на основі положень Плану роботи Громадської ради на рік.

5. Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Міністерства фінансів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Міністерством фінансів консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

6. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

- чергові засідання Громадської ради;

- засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення);

- проведення громадської експертизи діяльності Міністерства фінансів;

- проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

- заходи в межах проведення Міністерством фінансів консультацій з громадськістю;

- забезпечення інформування Міністерства фінансів, громадськості про діяльність Громадської ради;

- інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

7. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за десять днів до закінчення поточного року.

План роботи Громадської ради на квартал затверджується не пізніше, ніж за десять днів до закінчення поточного кварталу.

8. Члени Громадської ради та постійні комісії Громадської ради (у разі їх створення) подають Голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік та плану роботи Громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідного поточного року чи поточного кварталу.

9. Плани роботи Громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному сайті Міністерства фінансів та надсилаються секретарем Громадської ради електронною поштою кожному члену Громадської ради.Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради10. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

11. Чергові засідання Громадської ради скликаються Головою Громадської ради, а уразі його відсутності виконуючим обов’язки Голови Громадської ради. З цією метою Голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Міністерства фінансів дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.

12. Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються Голові Громадської ради.

Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється Головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.

13. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення Голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради. Уповноважений представник Міністерства фінансів бере участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

14. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

15. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою Громадської ради. Проект порядку денного, що пропонується головою Громадської ради, формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій від членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій Громадської ради (у разі їх створення).

16. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу,

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються членами Громадської ради або/та постійними, тимчасовими комісіями Громадської ради Голові Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені до кожного члена Громадської ради шляхом розсилки електронної пошти не пізніше як за три дні до початку засідання Громадської ради.

17. Головує на засіданні Громадської ради Голова Громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

18. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить до трьох годин без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

19. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні Громадської ради головує голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради до того часу поки не буде обраного голову Громадської ради нового складу;

2) перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради скликається (проводиться) головою ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради у період не пізніше як у 14-денний термін з дня оголошення результатів виборів до Громадської ради.

20. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється Секретарем Громадської ради, якщо не прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія. Рішення Громадської ради підписуються Головою Громадської ради та секретарем.

21. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та складає протокол.

22. Рішення з організаційних питань Громадська рада може ухвалювати шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради, ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар Громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилку секретарем Громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2) встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3) узагальнення пропозицій та зауважень;

4) підготовку та розсилку секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради остаточного варіанту рішення;

5) голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради. Рішення вважається прийнятим за умови голосування за нього не менше як половини складу Громадської ради.Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп Громадської ради23. На засіданні Громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій, їх кількість та їх тематичну спрямованість.

24. Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради. Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

25. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Міністерства фінансів, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу (за згодою їх керівників).

26. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

27. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

28. Постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, який обирається шляхом голосування членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії з подальшим затвердженням на засіданні Громадської ради. З поміж членів комісії обирається секретар комісії, який організовує документообіг в межах комісії.

Взаємовідносини громадської ради з Міністерством фінансів29. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії Міністерства фінансів.

30. Громадська рада готує та подає Міністерству фінансів щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні Громадської ради.

31. Громадська рада може подати Міністерству фінансів пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій Громадської ради.

32. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує Міністерство фінансів про ухваленні Громадською радою рішення.Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності Міністерства фінансів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів33. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Міністерства фінансів, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

34. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Міністерство фінансів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

35. Для проведення громадської експертизи діяльності Міністерства фінансів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

36. Результати проведення громадської експертизи діяльності Міністерства фінансів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.Порядок висвітлення діяльності Громадської ради37. На офіційному веб-сайті Міністерства фінансів в обов’язковому порядку розміщується положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

38. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадської радою на своєму засіданні.

39. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з Головою Громадської ради.

40. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської ради може висловлювати голова, заступники голови Громадської ради або за їх дорученням уповноважені члени Громадської ради.

У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської ради. У всіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію Громадської ради.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити