Проект постанови Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації)"

8/8/14

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації) (реєстр. № _____), поданий Кабінетом Міністрів України.
2. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другогому читанні.


Голова
Верховної Ради УкраїниПро прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення консолідованої групи платників податкП
ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
А. ЯЦЕНЮКЗ А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо бюджетної децентралізації)
____________________________________
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такі зміни:
1. У частині першій статті 2:
а) доповнити пунктами 1, 20-1, 23-1, 48-1такого змісту:
«1) базова дотація – міжбюджетний трансферт на підвищення фіскальної спроможності бюджету, який його отримує;»
у зв’язку з цим пункт 1 вважати пунктом 1-1;
20-1) державні (місцеві) капітальні вкладення – витрати розвитку, які спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних фондів державної (комунальної) власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких більше одного року;
23-1) єдиний казначейський рахунок – рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, який консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інші кошти бюджетних установ та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні.
48-1) тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків бюджету – обсяг коштів, які обліковуються на рахунках у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, отримані як надходження бюджетів, відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності бюджетів (спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі та розраховуватися за всіма зобов'язаннями) та виникнення заборгованості протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів і спрямування на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України з подальшим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.»
б) пункти 22, 26, 27, 28 і 29 вилучити;
в) у пункті 36 після слова «селищний» доповнити словами «міський (міста районного значення)».
2. У частині сьомій статті 6 слова «об’єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом» замінити словами «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
3. У статті 13:
а) частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо відповідно до закону або рішення уповноваженого органу управління бюджетна установа зараховує (акумулює) власні надходження та їх використовує на рахунках, відкритих в установах банків (крім розміщення коштів на депозитах, поточних рахунках іноземних банків закордонних дипломатичних установ України), така установа втрачає статус бюджетної установи, а порядок фінансового забезпечення надання послуг таким суб’єктом господарювання, за рахунок бюджетних коштів визначається Кабінетом Міністрів України»;
б) в частині 9 слова «крім випадку, передбаченого частиною восьмою статті 16 цього Кодексу,» замінити словами «крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною другою статті 78 цього Кодексу,».
4. У першому реченні частини першої статті 17 після слів «резидентів України» доповнити словами «які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів»
5. У статті 18:
а) частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Граничний обсяг надання державних гарантій передбачається в обсязі не більше 5 відсотків прогнозного обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України на відповідний бюджетний період»;
б) у частині другій:
в абзаці першому слова "та гарантованого державою боргу" вилучити,
в абзаці другому слово "боргів" замінити словом "боргу".
6. У частині першій статті 21:
а) у пункті 1 слова «офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року» замінити словами «показників валютно-курсової політики (наданих Національним банком України відповідно до частини другої статті 33 цього Кодексу)»;
б) друге речення пункту 4 викласти у такій редакції: «Такі бюджетні програми за умови схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку відповідних інвестиційних проектів щорічно включаються до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та проекту закону про Державний бюджет України протягом усього строку їх реалізації з урахуванням вимог цього Кодексу;»
7. Пункт 6 частини п’ятої статті 22 доповнити таким текстом: «при цьому забезпечуючи:
своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься;
відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету, порядкам використання бюджетних коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;
підтвердження результативних показників бюджетних програм офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації».
8. У частині восьмій статті 23 слова «частини шостої статті 102 та» вилучити».
9. У частині третій статті 241 :
а) слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики» у відповідному відмінку;
а) в абзаці третьому цифри «70» замінити цифрами «80»;
б) в абзаці четвертому цифри «30» замінити цифрами «20».
10. У статті 28:
а) у першому реченні частини третьої слова «а також» замінити словами «фінансування, а також»;
б) абзац четвертий частини п’ятої доповнити словами «а також стан виконання інвестиційних проектів, реалізація яких здійснюється за бюджетною програмою, із зазначенням ступеня їх готовності та обсягу коштів, необхідних для завершення.».
11. У статті 29:
а) у частині другій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міста Києва) у розмірі 25 відсотків та 80 відсотків - на території міста Києва;»
пункт 2 викласти у такій редакції:
«2) 90 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної форми власності, що зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі, та податку, визначеного пунктами 18, 1-2 та 2 частини першої статей 64, 66 та 69 цього Кодексу відповідно);»;
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;»;
пункт 24 викласти в такій редакції:
«24) плата за надання адміністративних послуг (крім 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та 50 відсотків плат визначених пунктами 72—74 частини третьої статті 29 цього Кодексу та крім плати, визначеної пунктами 37 та 20-1 частини першої статей 64 та 69 цього Кодексу відповідно)»;
пункт 25-1 виключити;
пункт 33 викласти у такій редакції:
«33) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;»;
пункти 3 та 35 виключити;
б) частину третю доповнити новими пунктами 4-1, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 13-1 наступного змісту:
«4-1) 20 відсотків екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
«7-1) 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
7-2) 50 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також 50 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
7-3) 50 відсотків плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
7-4) 50 відсотків плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
13-1) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;
12. У частині четвертій статті 30:
а) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, Програми утилізації твердого ракетного палива, здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктами 4-1 та 7 частини третьої статті 29 цього Кодексу);»;
б) доповнити пунктами 6-1 та 18 наступного змісту:
«6-1) фінансове забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, органів державної реєстрації, у тому числі на виплату винагороди державному реєстратору, працівнику органу державної реєстрації актів цивільного стану, матеріально-технічне забезпечення, створення та розвиток інформаційно-аналітичної бази, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та соціально-побутове забезпечення працівників зазначених органів та функціонування державних реєстрів, держателем яких центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (за рахунок джерел, визначених пунктами 7-1 – 7-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
18) здійснення витрат, пов’язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу).».
13. У статті 32:
у частині третій після слів «кредитування бюджету» доповнити словами «включаючи обсяги державних капітальних вкладень»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, доводить до 15 квітня року, що передує плановому, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, планові та прогнозні на наступні за плановим два бюджетні періоди обсяги державних капітальних вкладень на розробку та реалізацію інвестиційних проектів, зареєстрованих в установленому законодавством порядку (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій), для розподілу міжвідомчою комісією за головними розпорядниками коштів державного бюджету та інвестиційними проектами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Державні капітальні вкладення на розробку та реалізацію інвестиційних проектів включаються до проекту закону про Державний бюджет України за результатами такого розподілу».
14. У статті 33:
а) у частині другій:
в абзаці другому слова «на наступний рік» замінити словами «і показники валютно-курсової політики на наступний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди»;
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, до 1 березня року, що передує плановому, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, необхідні для розроблення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період»;
в) у частині четвертій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1) основних орієнтовних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, показників валютно-курсової політики, наданих Національним банком України відповідно до пункту 2 цієї статті, рівня безробіття, встановлення розміру мінімальної заробітної плати, обсягу державних капітальних вкладень та пріоритетних напрямів (сфер, галузей) капітальних вкладень; а також інших показників, необхідних для розроблення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період);»;
у пункті 2 після слів «граничного обсягу надання державних гарантій» доповнити словами «обсягу державних капітальних вкладень, пріоритетних напрямів (сфер, галузей) капітальних вкладень».
у пункті 5 слова «включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України» вилучити.
15. Статтю 34 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, разом з інструкціями з підготовки бюджетних запитів доводить до головних розпорядників бюджетних коштів відповідні обсяги державних капітальних вкладень на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди згідно з розподілом відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу»
16. У частині другій статті 35 після слова «схвалення» доповнити словами «або реєстрації».
17. Статтю 37 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують доопрацювання бюджетних запитів з урахуванням прийнятих рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України і у триденний строк подають їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.».
18. У частині першій статті 38:
а) підпункт «ґ» викласти у такій редакції::
«ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуванням особливостей міжбюджетних взаємовідносин, зокрема:
«детальні розрахунки обсягів базової та реверсної дотації за видами місцевих бюджетів, включаючи розрахунки індексів податкоспроможності місцевих бюджетів;
розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за їх видами і місцевими бюджетами з детальними фінансовими та кількісними показниками;
детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів;»;
б) підпункт «е» викласти у такій редакції:
«е) інформацію про мету, завдання та очікувані показники результату діяльності, яких головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм, за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики»)»;
в) доповнити підпунктом 4-1 такого змісту:
«4-1). перелік інвестиційних проектів із зазначенням вартості кожного проекту, загальних обсягів видатків державного бюджету, необхідних для розробки та реалізації кожного проекту, включаючи обсяги видатків, необхідних для завершення кожного проекту, а також обсяги видатків на відповідний бюджетний період у розрізі бюджетних програм».
19. У частині другій статті 41:
а) у пункті 3 вилучити слова «і обсяги трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами»
б) пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) перерахування базової та реверсної дотацій, освітньої та медичної субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період».
20. У статті 43:
а) пункт 3 частини першої доповнити словами «та інших нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики»;
б) у частині четвертій слова «та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам» вилучити;
в) у частині п’ятій:
в абзаці першому слова «в обов'язковому порядку» вилучити;
після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку».
21. Частину шосту статті 48 вилучити.
22. Статтю 49 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, проводить платежі в залежності від їх пріоритетності. В першочерговому порядку здійснюються розрахунки у системі електронних платежів Національного банку України:
за захищеними видатками, визначеними статтею 55, частиною третьою статті 76 та підпунктом 2 пункту 12 Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу; щодо забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв'язку); за субсидіями та трансфертами підприємствам, установам та організаціям в частині оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; за видатками, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду бюджету, не визначеними частиною другою статті 55 цього Кодексу; з оплати видатків, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; пов'язані з використанням коштів грантів та позик міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу; за внесками до міжнародних організацій, які передбачені законодавством; пов'язані з виконанням боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні (місцеві) гарантії; за видатками фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.
Порядок обліку і черговість здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України визначається Кабінетом Міністрів України.»
23. У другому реченні частини другої статті 53 слова «пріоритетних інвестиційних програм (проектів), схвалених у встановленому законодавством порядку» замінити словами «державних інвестиційних проектів, передбачених у законі про Державний бюджет України або зареєстрованих та відібраних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
24. У частині другій статті 55:
а) абзац сьомий викласти у такій редакції: «обслуговування державного та місцевого боргу»;
б) доповнити абзацом такого змісту:
«заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету».
25. Абзац другий частини першої статті 58 доповнити словами «та іншими нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
26. У пункті 15 частини другої статті 61 слова «результативних показників» замінити словами «результатів діяльності».
27. У статті 64:
а) назву статті 64 викласти у такій редакції:
«Склад доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
б) у частині першій:
назву викласти у такій редакції:
«1. До доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать:»;
пункти 1 викласти у такій редакції:
«1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міста Києва та Севастополя);
1-1) до доходів бюджету міста Києва зараховується 20 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя.»;»;
пункти 2 та 4 вилучити;
пункти 15 викласти у такій редакції:
«15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;»;
доповнити пунктами наступного змісту:
«16) акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів;
17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 18 цієї частини статті та пунктами 1-2 та 2 частини першої статей 66 та 69 цього Кодексу відповідно), який зараховується до бюджету міста Києва;
18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад, зараховується відповідно до бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
19) плата за землю, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
20) місцеві податки і збори (в тому числі єдиний податок), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах);
21) фіксований сільськогосподарський податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
22) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються, виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування;
23) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
24) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
25) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
26) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
27) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
28) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
29) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
30) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад;
31) плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об'єктів - за місцем податкової реєстрації платника збору;
32) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
33) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування;
34) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
35) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, з засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад (які мають цільове спрямування згідно із законом);
36) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами;
37) плата за надання інших адміністративних послуг;
38) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
39) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
40) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
41) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
42) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
43) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
44) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
45) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів відповідно до законодавства.».
28. Статтю 65 вилучити.
29. У статті 66:
а) у назві та частинах першій слова «та районних» та слова «що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
б) у частині першій:
назву викласти у такій редакції:
«1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, належать:»;
у пункті 1 цифру «25» замінити на цифру «15»;
доповнити пунктами наступного змісту:
«1-1) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 1-2 цієї частини статті та пунктами 18 та 2 частини першої статей 64 та 69 цього Кодексу);
1-2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними радами, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
16) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами;
17) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
18) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджеті;
19) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
20) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
21) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
22) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
23) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
24) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
25) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
26) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
27) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
28) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради;
29) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, (які мають цільове спрямування згідно із законом);
30) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
31) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
32) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
33) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів відповідно до законодавства.»;
пункти 2 та 4 вилучити;
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;»;
в) частину другу вилучити.
30. Абзац перший частини четвертої статті 67 викласти в такій редакції:
«4. Бюджети об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей:»
31. У частини другій статті 67-1:
у пункті 1 слова і цифри «абзацом четвертим підпункту 1 пункту 5-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» вилучити;
в абзаці третьому пункту 5 цифри «7-17» замінити цифрами «7-13, 15-17»;
у пункті 6 слова і цифри «пунктів 2 і 3» та «97-103-1» замінити відповідно словом і цифрами «пунктом 2» та «97-103-5».
32. У статті 69:
а) у частині першій:
назву викласти у такій редакції:
«1. Доходи бюджетів міст районного значення, сільських селищних бюджетів»;
пункт 2 викласти у такій редакції:
«2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради, зараховується відповідно до міських (районного значення), селищних та сільських бюджетів;»;
у пункті 7 слова «(крім єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)» замінити словами «(в тому числі єдиний податок)»»;
у пункті 9 слова «Верховною Радою Автономної Республіки Крим,» вилучити;
доповнити пунктами наступного змісту:
«10-1) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується до відповідно до бюджету;
20-1) плата за надання інших адміністративних послуг;
20-2) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;
20-3) акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів міст районного значення, сільських селищних бюджетів;»
пункти 10-2 -10-8 вилучити;
у пункті 13 слова «місцевих бюджетів» замінити на слова «бюджетів міст районного значення, сільських селищних бюджетів;»;
пункти 15 та 16 викласти у такій редакції:
«15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування;
16) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради (які мають цільове спрямування згідно із законом); »;
у пунктах 17-19 слова «місцевих бюджетів» замінити словами «бюджетів міст районного значення, сільських селищних бюджетів;»;
пункт 21 викласти у такій редакції:
«21) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету міст районного значення, сільських селищних бюджетів відповідно до законодавства.».
б) частину другу вилучити.
33. Доповнити статтею 69-1 такого змісту:
«Стаття 69-1. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів
1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині першій статті 71 цього Кодексу);
2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу, що зараховується у розмірі: 30 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території; 60 відсотків - до бюджету міста Києва і 40 відсотків - до обласного бюджету Київської області у разі реєстрації транспортних засобів у місті Києві; 100 відсотків - до бюджету міста Севастополя у разі реєстрації транспортних засобів у місті Севастополі;
21) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;
4) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;
5) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом);
6) виключено;
7) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;
8) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;
9) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;
10) 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 цього Кодексу), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків;
Розподіл коштів екологічного податку, що надходять до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюється обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за напрямками, визначеними частиною 13 статті 91 цього Кодексу.
11) цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
12) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
12-1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
12-2) інші субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;
14) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;
15) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
34. Пункти 1-1 та 2 частини першої статті 71 вилучити.
35. У частині першій статті 73:
а) пункт 2 доповнити реченням такого змісту: «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків»;
б) пункт 3 вилучити.
36. Частину другу статті 74 доповнити другим реченням такого змісту:
«Обсяг та умови здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій і надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій, вважаються погодженими, якщо центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики рішення не прийнято протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження».
37. У статті 75:
а) у частині другій слова «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики» замінити словами «центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері».
б) у частині сьомій слова і цифри «статей 92 і 93» замінити словом і цифрами «статті 93»;
в) у частині дев’ятій друге речення вилучити.
38. У статті 77:
а) частину другу викласти у такій редакції:
«2. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.
У разі неприйняття закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.
У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.»;
б) частину третю вилучити.
39. У статті 78:
а) частину другу доповнити абзацами такого змісту:
«За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при виконанні місцевих бюджетів обслуговування бюджетних коштів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків.
Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків і перелік відповідних банків, а також особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та складання звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів визначається Кабінетом Міністрів України. При цьому, установи банків повинні відповідати одному з таких критеріїв:
статутний капітал банку становить або перевищує 10 млрд. гривень;
держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу банку та/або голосів;
частка загальних активів банку становить 2 відсотка чи більше від розміру загальних активів банків України та/або частка вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб банку становить 2 відсотка чи більше від загального розміру вкладів (депозитів) фізичних та юридичних осіб у банках України та пряма участь резидентів в статутному капіталі яких становить більше 50 відсотків»;
б) у першому реченні частини п’ятої слова «на єдиний казначейський рахунок» замінити словами і цифрами «відповідно на єдиний казначейський рахунок та рахунки, відкриті в установах банків згідно з частиною другою статті 78 цього Кодексу»;
в) доповнити частину шосту таким абзацом:
«Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками місцевих бюджетів протягом трьох операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу, за іншими видатками – протягом десяти операційних днів».
40. У частині першій статті 87;
пункт 4 доповнити словами «оплата послуг з підготовки наукових кадрів у наукових установах на умовах державного замовлення»
у пункті 7:
абзац другий підпункту «а» вилучити;
у підпункті «б» після слова «закладах» доповнити словами «соціальної реабілітації та адаптації»;
у підпункті «в» після слова «закладах» доповнити цифрами і словами «ІІІ-ІV рівнів акредитації»;
підпункт «ґ» вилучити;
у підпункті «б» пункту 8 слова «спеціалізовані медико-санітарні частини» вилучити;
у пункті 9:
підпункт «б» викласти у такій редакції:
«б) державні програми соціального захисту:
грошова допомога особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та особам, яким надано тимчасовий захист;
компенсації на медикаменти;
програма протезування;
програми і заходи із соціального захисту інвалідів, у тому числі програми і заходи Фонду соціального захисту інвалідів;
відшкодування збитків, заподіяних громадянам;
заходи, пов'язані з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України, та розміщенням іноземців і осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України;
щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань;
довічні державні стипендії;
кошти, що передаються до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, інші види цільової грошової допомоги, встановлені законом;
допомога по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу;
допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям;
додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами під час проходження служби; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення;
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
компенсацію фізичним особам, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, втрати частини їх доходів у зв'язку з відміною такого податку та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального згідно з Податковим кодексом України;»;
доповнити абзацом такого змісту:
«За рахунок державної програми соціального захисту на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги, виходячи з норм, затверджених Кабінетом Міністрів України.»;
у пункті 10:
підпункт «а» викласти у такій редакції:
«а) державні культурно-освітні програми, міжнародні культурні зв'язки, державні культурно-освітні заходи згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України»;
підпункти «б» та «в» вилучити;
підпункти «г» та «ґ» викласти у такій редакції:
«г) створення та розповсюдження національних фільмів державного значення;
ґ) державну архівну справу та страховий фонд документації;»;
пункт 11 викласти у такій редакції:
«11) програми підтримки національних і державних телерадіокомпаній, преси, книговидання, державних інформаційних агентств;»;
у пункті 12:
підпункт «а» викласти у такій редакції:
«а) державні програми з розвитку фізичної культури та спорту (забезпечення діяльності національних збірних команд, проведення спортивних заходів державного і міжнародного рівня, підготовка і участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, у тому числі в Олімпійських іграх, Європейських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, фінансова підтримка баз олімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування згідно з переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України)»;
підпункт «в» вилучити;
пункт 14 вилучити;
пункт 20-1 вилучити.
41. У статті 88:
а) у назві та частині першій слова «їх об’єднань» та «і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
б) у частині першій пункти 2 та 3 вилучити.
42. У статті 89:
а) назву викласти у такій редакції: «Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
б) у частині першій:
частину першу викласти у такій редакції: «До видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
пункт 1 вилучити;
у пункті 2:
у підпункті «б» слова і цифри «(крім навчально-виховних комплексів, визначених у підпункті "б" пункту 2 частини першої статті 88 цього Кодексу) вилучити;
підпункт «д» викласти в такій редакції:
«д) позашкільну освіту»;
у підпункті «а» пункту 3 після слів «лікарні широкого профілю» доповнити словами «спеціалізовані медико-санітарні частини»;
підпункт б) пункту 4 викласти у такій редакції:
«б) державні програми соціального захисту:
виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки; театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки комунальної власності);»;
у пункті 6: слова «державні програми розвитку фізичної культури і спорту» замінити словами «фізичну культуру і спорт» та слово «організацій» замінити словами «місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій».
43 У статті 90:
а) у назві та частині першій слова «і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
у пункті 1 підпункт «б» вилучити;
у пункті 2 підпункти «а-1», «б», «в», «ґ» викласти у такій редакції:
«а-1) загальну середню освіту: спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати) державної власності, а також загальноосвітні навчальні заклади: спеціалізовані школи-інтернати, ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати, якщо не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному загальноосвітньому навчальному закладі, є жителями населених пунктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим чи області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад);
б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності;
в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного та/або регіонального замовлення у вищих навчальних закладах державної та/або комунальної власності);
ґ) позашкільну освіту (заходи і заклади національного, державного, республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з позашкільної роботи з дітьми)»;
у підпункті «а» пункту 4 слова «допомога по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» вилучити;
у пункті 5 підпункти «а» та «б» викласти у такій редакції:
«а) державні культурно-освітні програми (національні, державні, республіканські Автономної Республіки Крим та обласні заповідники, бібліотеки, музеї та виставки, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних);
б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, художні, музичні колективи і ансамблі, театри, концертні і циркові організації, палаци, будинки культури, інші заклади національного, державного, республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, інші заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних)»;
у пункті 6:
у підпунктах «а» та «б» вилучити слова «державні»;
у підпункті «а» доповнити словами «фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості».
44. У статті 91:
а) у назві та частині першій слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» замінити словами «що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
б) у частині першій:
пункти 1 та 2 викласти у такій редакції:
«1) органи місцевого самоврядування;
2) муніципальні формування з охорони громадського порядку;»;
пункти 4, 20-1 вилучити;
підпункт «ґ», пункту 3 вилучити;
пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) культурно-мистецькі програми місцевого значення;»;
у пунктах 7 та 9 вилучити слова «місцевого значення»
пункт 13 викласти у такій редакції:
«13) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи із ведення лісового і мисливського господарства, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів; державні програми у сфері житлово-комунального господарства за проектами з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, модернізації систем теплопостачання, модернізації та ремонту ліфтового господарства, з капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад»;
пункт 20 після слів «місцевих рад» доповнити словами «та посадових осіб місцевого самоврядування»;
доповнити підпунктом такого змісту:
«20-2) реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу»;
підпункт 20-3 викласти у такій редакції:
«програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян».
45. Статтю 92 вилучити.
46. У статті 93:
а) назву викласти у такій редакції:
«Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів»;
б) частину першу викласти у такій редакції:
«1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до сільського, селищного, міського (міста районного значення) бюджету. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищного, сільського бюджету.»;
в) частину другу викласти у такій редакції:
«2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.
Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районного бюджету.»;
в) частину четверту вилучити.
47. Назву глави 15 викласти у такій редакції:
«ФІНАНСОВІ НОРМАТИВИ БЮДЖЕТНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ».
48. У статті 94:
а) частину першу доповнити словами «визначених пунктами 6-8 частини першої статті 97 цього Кодексу»;
б) частину третю викласти у такій редакції:
«3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 6-8 частини першої статті 97 цього Кодексу, розраховується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.».
49. У частині першій статті 96:
а) пункт 1 викласти у такій редакції:
«1) базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);»;
б) пункт 3 викласти у такій редакції:
«3) реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій)».
50. У статті 97:
а) у частині першій:
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1) базова дотація»;
пункт 2 вилучити;
пункт викласти в такій редакції:
«3) субвенція на здійснення державної програми соціального захисту»
у пункті 4 слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
доповнити пунктами такого змісту:
«6) освітня субвенція;
7) субвенція на підготовку робітничих кадрів;
8) медична субвенція;
9) Субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»
у зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 10;
б) у частині третій слова «дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів» замінити словами «міжбюджетних трансфертів»;
в) частину четверту вилучити.
51. Статтю 98 викласти у такій редакції:
«Стаття 98. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів
1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів здійснюється окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження податку на прибуток підприємств, визначеного пунктом 1-1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
3) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
4) індекси податкоспроможності відповідного обласного бюджету, що визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.
2. Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх обласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.
3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу податкоспроможності відповідного обласного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,9 – 1,1 – вирівнювання не здійснюється;
менше 0,9 – надається базова дотація відповідному обласному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного обласного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.»
52. Статтю 99 викласти у такій редакції:
«Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад
1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад здійснюється з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення
2) надходження податку на доходи фізичних осіб визначеного частиною другою статті 65 та пунктом 1 частини другої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад, у порівнянні з аналогічним середнім показником по всіх зведених бюджетах міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та Перспективним планом формування територіальних громад, в Україні у розрахунку на одну людину.
3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,9 – 1,1 – вирівнювання не здійснюється;
менше 0,9 – надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу 0,9;
більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1»
53. Статтю 100 викласти у такій редакції:
«Стаття 100. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету
1. Індекси податкоспроможності місцевих бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися, крім випадків:
виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-територіальних одиниць;
зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків;
зміни податкового законодавства.
Зміна обсягу надходжень податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб за відповідний бюджетний період повинна бути підтверджена органами стягнення.»
54. У статті 101:
а) частину першу вилучити;
б) пункти 2 і 3 частини другої вилучити;
в) частину третю і четверту вилучити.
55. Статтю 102 викласти в такій редакції:
«Стаття 102. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державної програми соціального захисту
1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті «б» пункту 4 частини першої статті 89 цього Кодексу, проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державної програми соціального захисту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».»
56. У статті 103:
а) у назві та частині першій слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити.
57. Доповнити новими статтями такого змісту:
«Стаття 103-2 Освітня субвенція
1. Освітня субвенція спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів:
загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;
шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»;
спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);
вечірні (змінні) школи;
загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей),
спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;
наповнюваність класів;
коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті.
Стаття 103-3. Субвенція на підготовку робітничих кадрів
1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу, в частині виконання державного замовлення проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських міст Києва та Севастополя бюджетів.
3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
4. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічними навчальними закладами.
5. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.
Стаття 103-4. Медична субвенція
1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, проводяться за рахунок медичної субвенції.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості наданні медичної допомоги;
особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.
При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я».
Стаття 103-5. Субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
1. Субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру використовується для реалізації державних програм і комплексних заходів у сфері охорони здоров’я за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських міст Києва та Севастополя бюджетів.
3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
кількість хворих;
кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції
58. Статтю 104 доповнити новим пунктом у такій редакції:
«1.1 Субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків).»
59. Статтю 106 вилучити.
60. Статтю 107 вилучити.
61. У статті 108:
а) у частині першій друге речення вилучити;
б) частину другу викласти у такій редакції:
«2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, реверсної дотації, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.
Перерахування базової дотації, трансфертів з державного бюджету, визначених пунктами 6 – 8 частини першої статті 97 цього Кодексу, та реверсної дотації, здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, щодекадно відповідно до розпису Державного бюджету України.»;
в) частини третю – п’яту вилучити;
г) частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
62. У пункті 1 частини першої статті 112 після слів «місцевих бюджетів,» доповнити словами «крім випадку, передбаченого частиною другою статті 78 цього Кодексу,».
63. У статті 116:
а) у пункті 7 частини першої вилучити слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів)»;
б) пункт 10 після слів «за кордоном» доповнити словами «та у випадках передбачених частиною четвертою статті 13 та частиною другою статті 78 цього Кодексу»;
б) доповнити пунктом 16-1 такого змісту:
«16-1) порушення вимог цього Кодексу щодо затвердження головними розпорядниками бюджетних коштів порядків використання бюджетних коштів (змін до порядків використання бюджетних коштів);».
64. В абзаці другому пункту 7 частини першої статті 117 слова «(дотації вирівнювання)» замінити словами «(базової дотації)».
65. У статті 122:
а) у назві статті слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
б) у частині першій:
слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «до запровадження інституту представника Президента України»;
в) у частині другій:
слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
після слів «Районні державні адміністрації» доповнити словами «до запровадження інституту представника Президента України»;
г) у частині третій слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити.
66. У розділі VI «Прикінцеві та перехідні положення»:
а) пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. Установити, що положення пункту 19 частини першої статті 64 цього Кодексу в частині єдиного внеску, застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України для сплати єдиного податку.»;
б) пункт 5-1 вилучити;
в) у пункті 10:
слова і цифри «до 1 липня 2013 року» замінити словами «до 1 січня 2015 року»;
слова «що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
г) доповнити пунктом такого змісту:
«12-2. Кабінету Міністрів України в місячний строк розробити порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків.
12-3. Кабінету Міністрів внести законопроект щодо списання непогашеної заборгованості місцевих бюджетів (крім заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим) перед Державним бюджетом України за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що знаходиться на обліку в Державному казначействі України.»
ґ) частину другу пункту 14 викласти у такій редакції:
«2) кошти фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування обслуговуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Платежі проводяться у такій пріоритетності:
соціальні виплати застрахованим особам (членам їх сімей, іншим особам), у яких виникає право на отримання соціального забезпечення, визначеного законодавством;
оплата праці працівників фондів, нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
інші платежі.»;
д) доповнити пунктом такого змісту:
«16. Установити, що норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94 із наступними змінами), Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 551), статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами), пункту «ж» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами), стаття 4 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 12, ст. 187), норми Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 17 (26.04.2013), ст. 158), Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ; частини п’ятої статті 41, статті 57 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 34, ст. 451); абзацу другого частини першої статті 26, статті 28 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 24, ст. 243); статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008, № 42-43, ст. 293, 2013, № 30, ст. 341); частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 24, ст. 168); статті 14 Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 27, ст. 904); статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 45, ст. 397); частини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375, із наступними змінами); абзацу восьмого статті 21 Закону України «Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350); абзаців восьмого та дев’ятого частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191); частини четвертої статті 19 Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 49 , ст. 668); абзацу третього статті 34 «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 165); частини третьої та п’ятої статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14, ст. 80); частини третьої статті 69, частини четвертої статті 81, статті 129, частини першої статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 41-42, ст. 529, 2010, № 43, ст. 529, 2010, № 44-45); абзацу п’ятого частини третьої статті 5, частини п’ятої статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 30, ст. 142); статей 46-47, 49 та 51 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273, із змінами, внесеними Законами України від 20 листопада 2012 року № 5483-VІ та від 19 грудня 2013 року № 714-VII) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»;
д) доповнити пунктом такого змісту:
«17. Установити, що положення щодо державних капітальних вкладень, визначені частинами третьою та четвертою статті 32 і пунктом 4-1 частини першої статті 38 цього Кодексу, застосовуються починаючи з формування проекту Державного бюджету України на 2016 рік і щодо коштів на розробку та реалізацію інвестиційних проектів вартістю 100 млн. гривень і більше.»
доповнити пунктом 18 такого змісту:
«18. Установити, що в умовах воєнного стану:
1) не застосовуються такі норми цього Кодексу:
абзац третій частини другої статті 4;
стаття 23 щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішення Кабінету Міністрів України про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету;
частина третя статті 24;
частина третя статті 27;
частина перша статті 52;
стаття 54;
частина перша статті 55;
2) Кабінет Міністрів України може приймати рішення:
за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави;
щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
3) міжбюджетні відносини регулюються відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний період на засадах, які забезпечують виконання органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування покладених на них завдань і функцій в такий період;
4) виконання повноважень органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на відповідній території України може здійснюватись в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
67. У тексті Кодексу слова «інвестиційна програма (проект)» в усіх відмінках замінити словами «інвестиційний проект» у відповідному відмінку.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Норма, передбачена абзацом другим частини шостої статті 78 цього Кодексу, діє починаючи з 1 липня 2015 року.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність: закладів охорони здоров’я, що забезпечують медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту, лабораторних центрів санітарно-епідемічного нагляду; спеціалізованих медико-санітарних частин; відомчих дошкільних навчальних закладів, спеціалізованих шкіл (у тому числі шкіл-інтернатів), професійно-технічних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації; національних і державних бібліотек, музеїв, театрів, філармоній, виставок, заповідників, музичних колективів і ансамблів, циркових організацій, інших закладів.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити