Міжнародні стандарти фінансової звітності (версія перекладу українською мовою – 2014 рік) - архів

2/9/15

Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2015 року.


ДОДАТОК
ДО УГОДИ ПРО ВІДМОВУ ВІД АВТОРСЬКИХ ПРАВ
НА ОБМЕЖЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ
(між Фондом Комітету з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку і Міністерством фінансів України)

Ці Стандарти ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності та інших публікаціях Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Авторське право на міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації РМСБО має Фонд зміжнародних стандартів фінансової звітності (ФМСФЗ). Текст, що міститься у цьому документі, може бути змінений задля сприяння його прийняття у відповідності з національним законодавством. Затверджений текст міжнародних стандартів фінансової звітності та іншихпублікацій ФМСФЗ є текст англійською мовою, примірники якого можна отримати від ФМСФЗ. З питань публікацій та авторських прав звертайтеся за адресою:
Департамент з питань публікацій ФМСФЗ, Кеннон Стріт 30, Лондон EC4M 6XH, Сполучене Королівство. Телефон: +44 (0)20 7246 6410 Факс: +44 (0)20 7246 6411. Веб-сайт: http://www.ifrs.org/.
ФМСФЗ відмовився від права відстоювати свої авторські права на вищезазначені матеріали на території України, за винятком тих випадків, коли на це є згода суверена. ФМСФЗ залишає за собою всі права за межами вищезгаданої території.Склад Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2013 № 20


Концептуальна основа фінансової звітності

ЗМІСТ*

Міжнародні стандарти фінансової звітності

МСФЗ 1Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
МСФЗ 2Платіж на основі акцій
МСФЗ 3
Об’єднання бізнесу
МСФЗ 4Страхові контракти
МСФЗ 5Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
МСФЗ 6Розвідка та оцінка запасів корисних копалин
МСФЗ 7Фінансові інструменти: розкриття інформації
МСФЗ 8Операційні сегменти
МСФЗ 9Фінансові інструменти
МСФЗ 10Консолідована фінансова звітність
МСФЗ 11Спільна діяльність
МСФЗ 12Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання
МСФЗ 13Оцінка справедливої вартості
МСФЗ 14Відстрочені рахунки тарифного регулювання

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
МСБО 1Подання фінансової звітності
МСБО 2Запаси
МСБО 7Звіт про рух грошових коштів
МСБО 8Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
МСБО 10Події після звітного періоду
МСБО 11Будівельні контракти
МСБО 12Податки на прибуток
МСБО 16Основні засоби
МСБО 17Оренда
МСБО 18Дохід
МСБО 19Виплати працівникам
МСБО 20Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу
МСБО 21Вплив змін валютних курсів
МСБО 23Витрати на позики
МСБО 24Розкриття інформації про зв’язані сторони
МСБО 26Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення
МСБО 27Консолідована та окрема фінансова звітність
МСБО 28Інвестиції в асоційовані підприємства
МСБО 29Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
МСБО 32Фінансові інструменти: подання
МСБО 33Прибуток на акцію
МСБО 34Проміжна фінансова звітність
МСБО 36Зменшення корисності активів
МСБО 37Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
МСБО 38Нематеріальні активи
МСБО 39 **Фінансові інструменти: визнання та оцінка
МСБО 39 ***Фінансові інструменти: визнання та оцінка
МСБО 40Інвестиційна нерухомість
МСБО 41Сільське господарство
Тлумачення
КТМФЗ 1Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях
КТМФЗ 2Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти
КТМФЗ 4Визначення, чи містить угода оренду
КТМФЗ 5Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію
КТМФЗ 6Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання
КТМФЗ 7Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
КТМФЗ 10Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності
КТМФЗ 12Послуги за угодами про концесію
КТМФЗ 13Програми лояльності клієнта
КТМФЗ 14МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія
КТМФЗ 15Угоди про будівництво об’єктів нерухомості
КТМФЗ 16Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю
КТМФЗ 17Виплати негрошових активів власникам
КТМФЗ 18Передачі активів від клієнтів
КТМФЗ 19Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу
КТМФЗ 20Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі
КТМФЗ 21Обов’язкові платежі
ПКТ-7Введення євро
ПКТ-10Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю
ПКТ-15Операційна оренда: заохочення
ПКТ-25Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів
ПКТ-27Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду
ПКТ-29Угоди про концесію послуг: розкриття інформації
ПКТ-31Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами
ПКТ-32Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті


*Матеріали відкриваються у форматі PDF.
**Для підприємств, які застосовують МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
*** Для підприємств, які не застосовують МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити