Міжнародні стандарти фінансової звітності (версія перекладу українською мовою – 2016 рік) (архів)

6/30/17

Текст міжнародних стандартів фінансової звітності (стандартів МСФЗ), включаючи міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (стандарти МСБО) та тлумачення (тлумачення КТМФЗ, тлумачення ПКТ), виданий Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зі змінами.

________________________________________
ДОДАТОК
ДО УГОДИ ПРО ВІДМОВУ ВІД АВТОРСЬКИХ ПРАВ
НА ОБМЕЖЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ
(між Фондом міжнародних стандартів
фінансової звітності та Міністерством фінансів України)

Ці Стандарти ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності та інших публікаціях Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – Рада). Авторське право на міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації Ради має Фонд міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – Фонд). Текст, що міститься у цьому документі, може бути змінений задля сприяння його прийняття у відповідності з національним законодавством. Затверджений текст стандартів МСФЗ та інших публікацій Фонду є текст англійською мовою, примірники якого можна отримати від Фонду. З питань публікацій та авторських прав звертайтеся за адресою:
Департамент з питань публікацій Фонду МСФЗ, Кеннон Стріт 30, Лондон EC4M 6XH, Сполучене Королівство. Телефон: +44 (0)20 7246 6410 Факс: +44 (0)20 7246 6411. Веб-сайт: http://www.ifrs.org/.
Фонд відмовився від права відстоювати свої авторські права на вищезазначені матеріали на території України, за винятком тих випадків, коли на це є згода суверена. Фонд залишає за собою всі права за межами вищезгаданої території.

Концептуальна основа фінансової звітності


ЗМІСТ*


Міжнародні стандарти фінансової звітності


МСФЗ 1
Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
МСФЗ 2
Платіж на основі акцій
МСФЗ 3
Об’єднання бізнесу
МСФЗ 4
Страхові контракти
МСФЗ 5
Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
МСФЗ 6
Розвідка та оцінка запасів корисних копалин
МСФЗ 7Фінансові інструменти: розкриття інформації
МСФЗ 8Операційні сегменти
МСФЗ 9
Додаток В
Фінансові інструменти
МСФЗ 10
Консолідована фінансова звітність
МСФЗ 11
Спільна діяльність
МСФЗ 12
Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання
МСФЗ 13Оцінка справедливої вартості
МСФЗ 14
Відстрочені рахунки тарифного регулювання
МСФЗ 15
Дохід від договорів з клієнтами
МСФЗ 16
Оренда
МСФЗ 17
Страхові контракти

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств


Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МСБО 1
Подання фінансової звітності
МСБО 2
Запаси
МСБО 7
Звіт про рух грошових коштів
МСБО 8
Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки
МСБО 10
Події після звітного періоду
МСБО 11
Будівельні контракти
МСБО 12
Податки на прибуток
МСБО 16
Основні засоби
МСБО 17
Оренда
МСБО 18
Дохід
МСБО 19
Виплати працівникам
МСБО 20
Облік державних грантів і розкриття інформації про
державну допомогу
МСБО 21
Вплив змін валютних курсів
МСБО 23
Витрати на позики
МСБО 24
Розкриття інформації про зв’язані сторони
МСБО 26
Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення
МСБО 27
Окрема фінансова звітність
МСБО 28

Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства

МСБО 29
Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
МСБО 32
Фінансові інструменти: подання
МСБО 33
Прибуток на акцію
МСБО 34
Проміжна фінансова звітність
МСБО 36
Зменшення корисності активів
МСБО 37
Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
МСБО 38
Нематеріальні активи
МСБО 39
Фінансові інструменти: визнання та оцінка
МСБО 40
Інвестиційна нерухомість
МСБО 41
Сільське господарство


Тлумачення

КТМФЗ 1
Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях
КТМФЗ 2
Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти
КТМФЗ 4
Визначення, чи містить угода оренду
КТМФЗ 5
Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію
КТМФЗ 6
Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання
КТМФЗ 7
Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
КТМФЗ 10
Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності
КТМФЗ 12
Послуги за угодами про концесію
КТМФЗ 13
Програми лояльності клієнта
КТМФЗ 14
МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія
КТМФЗ 15
Угоди про будівництво об’єктів нерухомості
КТМФЗ 16
Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю
КТМФЗ 17
Виплати негрошових активів власникам
КТМФЗ 18
Передачі активів від клієнтів
КТМФЗ 19
Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу
КТМФЗ 20
Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі
КТМФЗ 21
Обов’язкові платежі
КТМФЗ 22
Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація
ПКТ - 7
Введення євро
ПКТ - 10
Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю
ПКТ - 15
Операційна оренда: заохочення
ПКТ - 25
Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів
ПКТ - 27
Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду
ПКТ - 29
Угоди про концесію послуг: розкриття інформації
ПКТ - 31
Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами
ПКТ - 32
Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті

*Матеріали відкриваються у форматі PDF.


Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити