Міжнародні стандарти фінансової звітності ( переклад українською мовою – 2018 рік)

6/14/19

Текст міжнародних стандартів фінансової звітності (стандартів МСФЗ), включаючи міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (стандарти МСБО) та тлумачення (тлумачення КТМФЗ, тлумачення ПКТ), виданий Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зі змінами.

________________________________________
ДОДАТОК
ДО УГОДИ ПРО ВІДМОВУ ВІД АВТОРСЬКИХ ПРАВ
НА ОБМЕЖЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ
(між Фондом міжнародних стандартів
фінансової звітності та Міністерством фінансів України)
Ці Стандарти ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності та інших публікаціях Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – Рада). Авторське право на міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації Ради має Фонд міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – Фонд). Текст, що міститься у цьому документі, може бути змінений задля сприяння його прийняття у відповідності з національним законодавством. Затверджений текст стандартів МСФЗ та інших публікацій Фонду є текст англійською мовою, примірники якого можна отримати від Фонду. З питань публікацій та авторських прав звертайтеся за адресою:
Департамент з питань публікацій Фонду МСФЗ, Кеннон Стріт 30, Лондон EC4M 6XH, Сполучене Королівство. Телефон: +44 (0)20 7246 6410 Факс: +44 (0)20 7246 6411. Веб-сайт: http://www.ifrs.org/.
Фонд відмовився від права відстоювати свої авторські права на вищезазначені матеріали на території України, за винятком тих випадків, коли на це є згода суверена. Фонд залишає за собою всі права за межами вищезгаданої території.

Концептуальна основа фінансової звітності


ЗМІСТ*

Міжнародні стандарти фінансової звітності

МСФЗ 1Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
МСФЗ 2Платіж на основі акцій
МСФЗ 3Об’єднання бізнесу
МСФЗ 5

Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

МСФЗ 6

Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

МСФЗ 7

Фінансові інструменти: розкриття інформації

МСФЗ 8Операційні сегменти
МСФЗ 9
Додаток В
Фінансові інструменти
МСФЗ 10Консолідована фінансова звітність
МСФЗ 11Спільна діяльність
МСФЗ 12Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання
МСФЗ 13Оцінка справедливої вартості
МСФЗ 14Відстрочені рахунки тарифного регулювання
МСФЗ 15

Дохід від договорів з клієнтами

МСФЗ 16Оренда
МСФЗ 17Страхові контракти
Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств


Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МСБО 1Подання фінансової звітності
МСБО 2Запаси
МСБО 7Звіт про рух грошових коштів
МСБО 8Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки
МСБО 10Події після звітного періоду

МСБО 12

Податки на прибуток

МСБО 16

Основні засоби

МСБО 19

Виплати працівникам

МСБО 20

Облік державних грантів і розкриття інформації продержавну допомогу

МСБО 21Вплив змін валютних курсів
МСБО 23Витрати на позики
МСБО 24Розкриття інформації про зв’язані сторони
МСБО 26Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення
МСБО 27Окрема фінансова звітність
МСБО 28Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства
МСБО 29Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
МСБО 32Фінансові інструменти: подання
МСБО 33Прибуток на акцію
МСБО 34Проміжна фінансова звітність
МСБО 36Зменшення корисності активів
МСБО 37Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
МСБО 38Нематеріальні активи
МСБО 39Фінансові інструменти: визнання та оцінка
МСБО 40Інвестиційна нерухомість
МСБО 41Сільське господарство


Тлумачення

КТМФЗ 1Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язаннях
КТМФЗ 2Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти

КТМФЗ 5

Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію

КТМФЗ 6

Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання
КТМФЗ 7Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
КТМФЗ 10Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності
КТМФЗ 12Послуги за угодами про концесію
КТМФЗ 14МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія
КТМФЗ 16Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю
КТМФЗ 17Виплати негрошових активів власникам
КТМФЗ 19Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу
КТМФЗ 20Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі
КТМФЗ 21Обов’язкові платежі
КТМФЗ 22Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація

КТМФЗ 23Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток
ПКТ - 7Введення євро
ПКТ - 10Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю
ПКТ - 25Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів
ПКТ - 29Угоди про концесію послуг: розкриття інформації
ПКТ - 32Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті


Архів 2016

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити