Форми фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ):

Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом)

Форма № 3н «Звіт про рух грошових коштів» (за непрямим методом)

Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

Форма № 1-к «Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Форма № 2-к «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Форма № 3-к «Консолідований звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом)

Форма № 3-кн «Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»

Форма № 4-к «Консолідований звіт про власний капітал»

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

Форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Перелік додаткових статей фінансової звітності

Форми звітності суб’єкта малого підприємництва:


Форма № 1-м «Баланс» та Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Форми звітності суб’єкта малого підприємництва, який веде спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства або відповідає критеріям мікропідприємництва:


Форма № 1-мс «Баланс» та Форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити