Форма надання інформації про досягнення мети, завдань та результативних показників ГРК у 2015 році та Інструкції щодо її заповнення

1/29/16

Форма надання інформації про досягнення мети, завдань та результативних показників головними розпорядниками коштів державного бюджету в межах бюджетних програм у 2015 році


Інструкція до заповнення форми


Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головним розпорядником коштів державного бюджету в межах бюджетних програм (далі – Інформація) включається до річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України відповідно до пункту 15 частини другої статті 61 Бюджетного кодексу України.
Інформація за 2015 рік готується головним розпорядником коштів державного бюджету (далі – головний розпорядник) за формою згідно з додатком, містить узагальнені показники діяльності головного розпорядника, формується з урахуванням результатів реалізації усіх бюджетних програм, які виконувалися ним у звітному періоді.
Інформація має повною мірою характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати реалізації бюджетних програм, враховувати відповідні показники діяльності розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.
Джерелами інформації для заповнення форми є: програмні (стратегічні) документи економічного і соціального розвитку; положення про відповідний орган влади та інші нормативно-правові акти, згідно з якими головний розпорядник здійснює свою діяльність відповідно до покладених на нього функцій; бюджетні запити, паспорти бюджетних програм, звіти про виконання паспортів бюджетних програм; інформація про виконання плану діяльності головного розпорядника за звітний період; результати оцінки ефективності бюджетних програм; дані офіційної державної статистичної, фінансової, бюджетної та іншої звітності.
У формі міститься така інформація:
1. У пункті 1 наводяться найменування головного розпорядника та код відомчої класифікації.
2. У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності). Мета визначається з урахуванням даних форми 1 бюджетного запиту.
3. У пункті 3 зазначаються показники, що характеризують стан використання бюджетних коштів: обсяги бюджетних асигнувань – відповідно до розпису державного бюджету з урахуванням змін (видатки за рахунок власних надходжень – відповідно до кошторисів з урахуванням змін); касові видатки (надані кредити) – відповідно до звітів Державної казначейської служби України.
4. У пункті 4 наводяться стратегічні цілі для кожної галузі (сфери діяльності), у яких головний розпорядник забезпечує реалізацію державної політики, основні завдання, виконання яких спрямовано на досягнення стратегічних цілей, та показники, які описують найважливіші кількісні та якісні характеристики досягнутих результатів.
1) Стратегічні цілі головного розпорядника визначаються з урахуванням даних форми 1 бюджетного запиту на 2016-2018 роки та звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2015 рік.
Вимоги до визначення стратегічних цілей встановлені Інструкцією з підготовки бюджетних запитів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.06.2012 за № 1057/21369, зокрема:
стратегічні цілі визначаються відповідно до пріоритетів державної політики, що задекларовані у програмних (стратегічних) документах економічного і соціального розвитку;
кількість стратегічних цілей, як правило, не повинна перевищувати трьох для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника.
2) Завдання, для цілей цієї Інформації, визначаються з урахуванням даних форми 1 бюджетного запиту на 2015-2017 роки і паспортів бюджетних програм на 2015 рік та відображають основні етапи і шляхи досягнення стратегічної цілі головного розпорядника.
Кількість завдань, як правило, не повинна перевищувати трьох для кожної стратегічної цілі.
3) За кожним завданням визначаються показники результату діяльності головного розпорядника (результативні показники), які:
об’єктивно та наочно показують рівень виконання завдання (за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету);
характеризують ступінь досягнення стратегічних цілей;
дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності), у тому числі рівень забезпечення державними послугами.
Показники результату діяльності головного розпорядника мають бути кількісно вимірюваними і визначатися з урахуванням даних форми 1 бюджетного запиту та звітів про виконання паспортів бюджетних програм (як правило, для цілей цієї Інформації мають використовуватися результативні показники продукту та якості).
Показники результату мають перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
Кількість показників результату за кожним завданням, як правило, не повинна перевищувати трьох.
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками результату надаються за кожним показником окремо.
Інформація, що формується головними розпорядниками – обласними державними адміністраціями, має містити показники, що характеризують здійснення ними функцій виконавчої влади, у тому числі за рахунок державних капітальних видатків, розподілених Кабінетом Міністрів України, та коштів резервного фонду.
5. У пункті 5 наводиться узагальнений висновок про ступінь досягнення мети діяльності, стратегічних цілей, виконання завдань головним розпорядником за результатами аналізу показників результату.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити